Privacy verklaring

Soccer Academy Ties de Ruijsscher (verder te noemen: Soccer Academy) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals te lezen in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die we verwerken

Soccer Academy verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt, meestal per mail. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Leeftijd
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Soccer Academy verzamelt geen persoonsgegevens ten behoeve van statistische gegevens via de website.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Als je jonger bent dan 16 jaar, dan moeten jouw ouders jouw gegevens verstrekken. Voor deze specifieke doelgroep verzamelen wij alleen:

 • Voornaam en achternaam
 • Leeftijd

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 • Onze diensten aan te kunnen bieden
 • Spelers plaatsen in de juiste spelersgroep
 • Het evt. afhandelen van jouw betaling (facturering)
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Tevens verwerken wij ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht ben, zoals voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Soccer academy neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaartermijnen

Soccer Academy bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 • Gegevens die jij verstrekt per mail ten behoeve van deelname aan het programma van Soccer Academy: tot 6 maanden na afloop van de cursus/evenement (Driedaagse)
 • Gegevens die jij verstrekt ten behoeve van betalingen: 7 jaar (wettelijk)

Delen van persoonsgegevens met derden

Soccer Academy deelt of verkoopt jouw gegevens niet met/aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Soccer Academy blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Soccer Academy hanteert een streng ‘Geen Cookies beleid’ dat betekent dat er helemaal geen cookies of trackers op de website aanwezig zijn.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Soccer Academy en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@soccer-academy.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. We willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Soccer Academy neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct en onverwijld contact met ons op!